Menu

O terapijskom izuzeću

Obrazac za TUE

Sportaši međunarodne razine TUE trebaju zatražiti od svog međunarodnog saveza, dok sportaši nacionalne razine TUE traže od nacionalne antidopinške organizacije. Ako ste sportaš nacionalne razine, za početak preuzmite obrazac za TUE pripremljen u PDF formatu u linku ispod:

Obrazac za TUE

Kako zatražiti terapijsko izuzeće

U preuzetom obrascu za TUE sportaš popunjava dijelove 1, 5, 6 i 7, a liječnik dijelove 2, 3 i 4. Obrazac je moguće ispuniti na računalu te ga potom ispisati i vlastoručno potpisati. Ako imate registriran elektronski potpis, možete ga unijeti u polje za potpis putem računala, bez potrebe za ispisom obrasca. Uz popunjen i potpisan obrazac potrebno je priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju vezanu uz medicinsko stanje zbog kojeg tražite TUE. Zadnji nalaz medicinske dokumentacije koju predajete u zahtjevu za TUE ne smije biti stariji od 12 mjeseci. Navedenu dokumentaciju možete nam dostaviti na jedan od sljedećih načina:

putem sigurnog TUE portala*

preporučenom poštom s obaveznom naznakom na omotnici 'Za TUE Povjerenstvo',

osobnom predajom u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u vremenu od 8-14h, u zatvorenoj omotnici i s obaveznom naznakom 'Za TUE Povjerenstvo'.

*Prijava putem sigurnog TUE portala

Ovaj način prijave za TUE osigurava sigurnu predaju zahtjeva i pripadajuće medicinske dokumentacije elektronskim putem, pružajući pritom najveću moguću zaštitu osobnih i povjerljivih informacija. Prilikom prijave putem sigurnog TUE portala od prijavitelja će se tražiti

• upis email adrese radi daljnje komunikacije (npr. potvrda zaprimljenog zahtjeva ili traženje dodatnih informacija)

• prilaganje skeniranog (ispunjenog i potpisanog) zahtjeva za TUE i pripadajuće medicinske dokumentacije

Prijava putem sigurnog TUE portala

Za prijavu putem sigurnog TUE portala kliknite ovdje

Zahtjev za TUE razmatra neovisno Povjerenstvo za terapijsko izuzeće (Therapeutic Use Exemption Committee - TUEC).
PPovjerenstvo za terapijska izuzeća nakon razmatranja vašeg slučaja odlučit će o tome hoće li TUE biti odobren ili ne. Ako TUE bude odobren, lijek koji je tim terapijskim izuzećem odobren smijete uzimati u odobrenoj dozi i na način kako je propisano. Ako se radi o primjeni lijeka prije zatraženog TUE-a (retroaktivno), onda odobreni TUE opravdava prethodnu primjenu lijeka.

U slučaju da Vam TUE ističe, a i dalje koristite ili namjeravate koristiti lijek za koji je TUE odobren, ne zaboravite zatražiti novi TUE (po mogućnosti 30 dana prije isteka važećeg)..

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt za TUE

Roman Latinović, dr.med.
voditelj Odjela za prevenciju dopinga
01/ 46 41 278
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Sportaši, kao i svi drugi ljudi, mogu imati zdravstvene probleme koji zahtijevaju korištenje određenih lijekova. Ako lijek potreban za liječenje sportaša sadrži neku od tvari zabranjenu Popisom, sportaš treba zatražiti terapijsko izuzeće (TUE). Svrha TUE-a je sportašu omogućiti liječenje lijekom koji sadrži neku od tvari s Popisa, ako je to medicinski opravdano i u skladu s odredbama Međunarodnog standarda za terapijska izuzeća.

U skladu sa Svjetskim antidopinškim kodeksom, WADA je izdala Međunarodni standard za terapijska izuzeća.

Međunarodni standard za terapijska izuzeća (International Standard for Therapeutic Use Exemptions - ISTUE) propisuje sve relevantne postupke vezano uz odobravanje terapijskih izuzeća. Svrha tog standarda jest osigurati da je postupak odobrenja terapijskog izuzeća ujednačen u svim zemljama i u svim sportovima.

Ovaj Međunarodni standard na hrvatskom jeziku možete preuzeti klikom na sliku..

ISTUE4WebFirst2016

na vrh članka